Mbrojtja e tezës së doktoratës-Dr Albena Reshitaj

Me datë 10.04.2014 në Universitetin Mjekësor të Tiranës - Fakulteti i Mjekësisë Dentare - Republika e Shqipërisë, Ass. Dr. Albena Reshitaj mori titullin Doktor i Shkencave Mjekësore duke mbrojtur disertacionin me temë:
PREVALENCA, KARAKTERISTIKAT E HIPODONTISË DHE LIDHSHMËRIA ME ANOMALITË E NDRYSHME DENTARE, TE FËMIJËT E GRUPMOSHËS 12-16 VJEÇ NË KOSOVË.