Edukimi themelor
Edukimi specialistik

Edukimi themelor

Edukimi themelor universitar nga stomatologjia

Si pjesë e sistemit akademik të Universitetit të Prishtinës-Fakultetit të Mjekësisë, në QKSUK kryhet edukimi themelor akademik nga dega e stomatologjisë, me kohëzgjatje 6 vjeçare të studimeve universitare.

Gjenerata e parë e studentëve ka filluar gjatë vitit akademik 1975/76, dhe që nga atëherë e deri më vitin 2007 në degën e stomatologjisë kanë diplomuar 975 student.

Numri i të diplomuarve në degën e Stomatologjisë
1980-19911992-19971998-200720082009
3541224124551
975
    Dega e Stomatologjisë përbëhet nga pesë katedra, gjegjësisht 10 lëndë stomatologjike:
  • Katedra e Sëmundjeve të Dhëmbit me Endodoncion
  • Katedra e Protetikës Stomatologjike
  • Katedra e Parodontologjisë dhe e Mjekësisë Orale
  • Katedra e Kirurgjisë Orale dhe Maksillofaciale
  • Katedra e Lëndëve: Pedodoncia, Stomatologjia Preventive, dhe Ortopedia e Nofullave.
Fatmir Dragidella
PROF. ASOC.
 
Shef I Degës Së Stomatologjisë
BLERIM KAMBERI
PROF. DR.
 
Shef I Katedrës Së Sëmundjeve Të Dhëmbit Me Endodoncion Dhe Antomia E Dhëmbëve Human Me Morfologji
GLORIA STAKA
PROF. DR.
 
Profesor në lëndën Protetika Stomatologjike
AGIM BEGZATI
PROF. DR.
 
Shef I Katedrës Së Lëndëve: Pedodoncia, Stomatologjia Preventive
KUJTIM SHALA
PROF. ASSOC. DR.
 
Shef I Katedrës Së Protetikës Stomatologjike
RESMIJE ADEMI-ABDYLI
PROF. ASOC.
 
Shefe e Katedrës së Kirurgjisë Orale
Albena Reshitaj
PROF. ASOC.
 
Shefe e Katedrës së Parodontologjisë, Mjekësisë Orale dhe Ortodoncisë

Edukimi specialistik

Si institucioni i vetëm terciar i shëndetit publik stomatologjik në Kosovë, QKSUK ofron edhe edukimin pasuniversitar specialistik për 7 degët gjegjëse stomatologjike.

Edukimi pasuniversitar specialistik nga degët e Stomatologjisë është i organizuar në bazë të Udhëzimit Administrativ 15/2006 mbi Edukimin Specialistik pas diplomik të Ministrisë së Shëndetësisë.

Edukimi Specialistik organizohet në shtatë degët e saj:

 

Që nga viti 1987, kur edhe ka filluar Edukimi Specialistik në Qendrën tonë dhe deri më tani (2009) kanë specializuar mbi 296 specialistë nga lëmi të ndryshme të Stomatologjisë.

Lënda1987-19911992-19981999-2009gjithsej
Protetikë Stomatologjike1544867
Peodonci dhe Stomatologji Preventive133649
Ortopedi e Nofullave33841
Sëmundje të Dhëmbit me Endodoncion12443
Kirurugji Maksofaciale12324
Kirurgji Orale4040
Parodontologji dhe Mjekësi Orale2222
Stomatologji e Përgjithshme4610
Gjithsej338255296