Shoqata e Stomatologëve të Republikës së Kosovës

Më 27.02.2009 Kuvendi zgjedhor i Shoqatës së Stomatologëve të Kosovës, në sallën e mbledhjeve të QKSUK-së në Prishtinë bëri zgjedhjen e Organeve të Shoqatës  me këtë përbërje: 

Kryetar: Mr.sci. dr. Ali Gashi
Sekretare: Mr.sci. dr. Zana Agani
Arkatar: Faik Musliu 

Njëkohësisht janë zgjedhur anëtarët tjerë të Bordit për secilën qendër. 
  
“Ditët e Stomatologjisë Kosovare” të planifikuara të mbahen me 3 tetor 2009 në Prizren, Kosovë, shtyhen për më vonë,  për shkak të Kongresit Ndërkombëtar Mbarëshqiptarë që do të mbahet në Tiranë  më 29-31 Tetor 2009.
 
Me 29-31 Tetor 2009 në Tiranë, Shqipëri mbahet Kongresi i parë Ndërkombëtar Mbarëshqiptarë i Stomatologjisë. Për informata më të hollsishme:
www.shssh.orgcongress09_stomalb@yahoo.com ose në  tel: +355 4 2371 589