Mbrojtja e tezës së doktoratës- Mr Sci Dr Mërgime Prekazi-Loxha

Me datë 26.05.2014 në Amfiteatrin e Fakultetit të Mjekësisë, Mr Sci Dr. Mërgime Prekazi-Loxha mori titullin Doktor i Shkencave Mjekësore duke mbrojtur disertacionin me temë:
"Disekcioni selektiv i qafës i domosdoshëm apo jo te karcinomat planocelulare të buzës së poshtme T1 dhe T2"