Mbrojtja e tezës së doktoratës - Dr Astrit Kuçi

Me 27 Shtator 2013 Dr Astrit Kuçi mbrojti me sukses tezën e doktoratës me titull:

"VLERESIM KONFOKAL I PENETRIMIT TË PASTES BIOQERAMIKE(MTA FILLAPEX)NE TUBUJT DENTINARE NE KANALET E PREPARUARA ME LIMAT ME VETPERSHTATJE(SAF SYSTEM)"

në Fakultetin e Mjekësisë Dentare të Universitetit Mjekësor të Tiranës.