Dega e Stomatologjisë e Fakultetit të Mjekësisë të Unversitetit të Prishtinës u pasurua me dy doktor të shkencave stomatologjike

Dy magjistre të shkencës së Degës së Stomatologjisë të Fakultetit të Mjekësisë të Unversitetit të Prishtinës mbrojtën me sukses tezat e doktoratës në Fakultetin e Stomatologjisë të Universitetit të Shkupit:

05.03.2012 Mr. sc. dr Teuta Pustina-Krasniqi - "Analiza spektrofotometrike e ngjyrës së dhëmbëve frontal maksillar dhe ndryshimi sipas moshës dhe gjinisë"

09.03.2012 Mr. sc dr Zana Agani- "Krahasimi i nivelit të kortizolit në serum gjatë ekstrakcionit të dhëmbëve te pacientët normotenziv, hipertenziv dhe diabetik"