Njoftim

Më 21.10.2010 Ass.dr Feriale Perjuci, mr.sc në amfiteatrin e Dekanatit të Fakultetit të Mjekësisë e mbrojti me sukses tezën e doktoratës me titull “Përcaktimi i mikrodepërtueshmërisë së ngjyrës pas instrumentimit endodontik dhe mbushjes retrograde të kanalit të rrënjës së dhëmbit”, para komisionit me këtë përbërje:

1. Prof. Dr. Veton Hoxha- kryetar
2. Prof.Dr Osman Sejfija-mentor
3. Prof.Ass.Blerim Kamberi-anëtar