Aktivitete të EVP

Ju informojmë për pjesëmarrjen e stomatologëve Kosovar, njëherit antarë të Shoqatës Europine, në Kongresin e 33-të të saj në Austri. 
  
Prej 1-3.10.2009, në Insbruk të Austrisë u mbajt Kongresi i 33 i EPA (European Prosthodontic Association) ku morrën pjesë 15 stomatologë nga Kosova, shumica prej tyre me punime shkencore nga lëmia e Protetikës Stomatologjike, të financuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës. Titujt e punimeve dhe autorët janë në vijim: 
  
1.Asllani-Hoxha F., Islami A., Kuci M., Deda G.: Metallic and acrylic dentures base plate and phonetics 
  
2.Deda G., Asllani-Hoxha F., Kuci M., Islami A.: Evaluation of microbiological changes in removable dentures 
  
3.Polymerization technique and dimensional changes of denture bases Kuci M., Asllani-Hoxha F., Islami A.,Deda G. 
  
4.The analyse of the occlusal contact points at different dental classes Bicaj T., Islami A., Shala K., Staka G., Pustina T., Ahmedi E. 
  
5.Teeth color changes depend on the different root canal materials Pustina-Krasniqui T., Ajeti N., Islami A., ShalaK., Staka G., Bicaj B., Ahmedi E. 
  
6.Sexual dimporphism in mesiodistal crown diameters of anterior teeth Staka G., Bicaj T., Pustina-Krasniqui T., Shala K., Ahmedi E., Islami A. 
  
7.Discomfort in patient with complete dentures - aspects and reasons Shala K., Enis A., Teuta B., Teuta P. 
  
8.Multidisciplinary treatment including endodontics, periodontics and prosthetics in an adult case - case presentation Disha M.1, Dragidella F.1, Meqa K.1, Sllamniku- Dalipi Z.1, Disha T.2, Disha S.2, Agusholli L.2 

Në Simpoziumin e 4-të shkencor të Shoqatave endodontike të Turqisë dhe Kosovës të mbajtur me 23-26 Prill 2009 në Antalia të Turqisë, QKSUK-ja është përfaqësuar në mënyrë aktive me 10 punime nga lëmia e endodoncionit:

Prof.Ass. Blerim Kamberi me punimin: Influence of coronal restorations on apical periodontitis in root filled teeth.

Mr.sci Violeta Ukmata-Vula me punimin: Micro leakage of resin composite in various etching times.

Mr.sci Xhevdet Aliu me dy punime: Determination of accuracy of three diferent apex locators to detect root perforation in vitro dhe Determination of working lengh with three diferent apex locators.

Mr.sci.Nexhmije Ajeti me punimin Antibacterial effect of root canal sealers.

Mr.sci Miranda Stavileci me punimin Antifungal effect of endodontic agents.

Dr. Donika Bajrami me punimin: In vitro antimicrobial activity of sodium hypochlorite and chlorhexidine against E.Faecalis.

Dr. Shefqet Mrasori me punimin:  Fill density of Mineral Trioxide Aggregate after placement by two different techniques.

Dr. Tringa Kelmendi me punimin: Effectiveness of Di fferent chemical agent in gutta-Percha.

Dr. Agime Dragidella me punimin: Comparasion of the pH values in calcium hydroxide pastes.

Në Kongresin e XIX Europian të Kirurgëve Kranio Maksillo Facial të mbajtur më datën
9-13 Shtator 2008 në Bolonjë Itali janë prezentuar 3 punime të titulluara:

“Distribution of Orthodontic anomalies in the frame of oral surgical Treatments”,Resmije Ademi, O. Sejfija, F. Perjuci, A. Gashi, Z. Agani, J. Ahmedi, V. Hamiti.

“Intercommunication of radicular and follicular cysts”, Ali Gashi, J. Ahmedi, F. Perjuci, R. Ademi, Z. Agani, V. Hamiti

“Spontaneous tooth eruption after cystectomia at the patient with Gorlin Goltz Syndrome”, Zana Agani, V. Hamiti, O. Sejfija, M. Loxha, F. Perjuci, R. Ademi, A. Gashi, J. Ahmedi

Gjithashtu Dr. Ali Gashi ishte udhëheqës i sesionit të abstrakteve orale  në lëmi të kirurgjisë  rekonstruktive të fytyrës të mbajtur më 10.09.2008.

Stafi i QKSUK në Kongresin e 32-të të European Prosthodontic Association në Pecs, Hungari

Prej 4-6-Shtator 2008, në qytetin e Pecs të Hungarisë, është mbajtur Kongresi i 32 i EPA-së, ku morën pjesë: 

Prof.Assoc. Agim Islami, me punimin oral “Sineradiografic evaluation of the chewing efficiency of the removable partial and complete dentures”, 
Ligj.Dr.Metush Disha, me poster prezentim “Required periodontal surgical treatment at patient with fixed prosthetic rehabilitation, case presentation”, dhe 
Ass.dr.Flora Asllani-Hoxha me poster me titull “Path of insertion and retention force of RPD”.

Vlenë të përmendet se në mbledhjen e Bordit të EPA, Prof.Assoc.Agim Islami u parnua për anëtar të përhershëm të Bordit si përfaqësues i Republikës së Kosovës, ndërsa Shoqatës së Protetistëve të Kosovës iu miratua njerëzit kandidatura për organizimin e Kongresit të 34 të EPA që do të mbahet në Shtator të vitit 2010 në Prishtinë. Kjo do të jetë hera e parë që në Kosovë të mbahet një Kongres Europian nga cilado disciplinë mjekësore. Sipas statutit të EPA-s, Prof.Assoc.Agim Islami do të jetë Kryetar i EPA-s për vitin 2010. Ky është një nder për QKSUK-n, dhe për Shoqatën e Protetistëve të Kosovës, por edhe një sfidë, barrën e të cilës duhet ta mbajnë të gjithë, përfshirë këtu edhe strukturat shtetërore.


Më datën 29.05-01.06. 2008, në Dubrovnik të Kroacisë është mbajtur Kongresi i nëntë i Akademise Europiane të Stomatologjisë së fëmijëve (9-th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry-EAPD).

Në kongres merrnin pjesë 52 shtete. Vendi ynë, përkatësisht QKSUK u prezentua me 4 punime:

Begzati A, Raka A, Koçani F, Mulliqi Gj, Begzati A Streptococcus mutans/Lactobacillus and other cariogenic factors in preschool children of Kosova.

Ademaj T, Begzati A, Meqa K. The complication of untreated caries and pulpar infections in children of Kosova. 

Shllaku F, Kelmendi M. Oral candidiasis in children with haematologic diseases.

Kelmendi M, Shllaku F. Dental caries in children with Down syndrome.

Më datën 5 deri 8 Qershor 2008, në Lublanë, Slloveni, është mbajtur Konferenca XIII-të Ndërkombëtare për Hulumtimet në Parodontologji (13th ICPR). Gjatë këtij tubimi nga Klinika e Parodontologjisë dhe Mjekësisë Orale kanë Marrë pjesë me prezentime poster Dr Metush Disha , Dr. Kastriot Meqa dhe Dr. Zana Sllamniku- Dalipi. Në këtë Konferencë janë Shtjelluar tema nga patogjeneza, nga mjekësia parodontale, nga regjenerimi parodontal dhe nga biofilmat.

Janë vendosur kontakte me organizatorët e këtij manifestimi, Prof Urosh Skaleriq, dhe është shprehur interesimi për bashkëpunim dhe [jesëmarrje në tubime të ngjajshme që do të mbahen në të ardhmen.

Metush Disha, Fatmir Dragidella, Teresa Disha, Kastriot Meqa, Zana Sllamniku-Dalipi, Donika Dragidella. Gingival asymmetry treatment ëith periodontal surgical procedure – Case presentation. Poster Presentation, 13th International Conference on Periodontal Research, June 5th- 8th, 2008, Ljubljana, Slovenia.

Kastriot Meqa, Zana Sllamniku-Dalipi, Metush Disha, Syheda Latifi-Hoxha, Fatmir Dragidella, Veton Hoxha. Relationship between periodontal disease and preterm low-birth weight. Poster Presentation, 13th International Conference on Periodontal Research, June 5th- 8th, 2008, Ljubljana, Slovenia.

Zana Sllamniku-Dalipi, Kastriot Meqa, Metush Disha, Gani Bajraktari, Fatmir Dragidella, Veton Hoxha. Relationship between periodontal disease, hyperlipidemia and coronary heart disease. Poster Presentation, 13th International Conference on Periodontal Research, June 5th- 8th, 2008, Ljubljana, Slovenia.

Me datën 10-14 Qershor është mbajtur Kongresi i 84 i Shoqatës së Ortondontëve të Evropës, në të cilin Kongres ishte pjesëmarrës edhe Institucioni ynë, të cilin e përfaqësonte Prof.dr. Hasan Mehmeti me punimin shkencor i cili ishte i aprovuar nga Këshilli Shkencor i Kongresit.

Mehmeti H.,Determination of position and treatmetn of the impacted maxillary frontal teeth.Kongresi i 84 i Shoqatës së Ortondontëve të Evropës, 2008, Lisboa, Portugal