« Kthehu

Rajonale

Stavileci M, Hoxha V, Kuçi A, Dragidella A. THE EFFECT OF CANAL  PREPARATION ON ROOT DENTINE DEFECTS. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Kutllovci Teuta, Begzati A, Rexhepi A, Xhemajli B. FRACTURE PREVALENCE OF CHILDREN'S TEETH AT UNIVERSITY DENTAL CLINIC IN PRISHTINA. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Xhemajli Blerta Latifi, Begzati Agim, Kutllovci Teuta, Rexhepi Aida, Ahmeti Dafina. DENTAL CARIES EXPERIENCE AND TREATMENT NEEDS OF THE DISABLED CHILDREN. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Rexhepi Aida, Hamiti-Krasniqi Vjosa, Kutllovci Teuta, Agani Zana, Xhemajli Blerta, Mergime Prekazi-Loxha. DENTAL TREATMENT NEEDS OF CHILDREN SUSCEPTIBLE TO INFECTIVE ENDOCARDITIS. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Teuta Pustina-Krasniqi, Elena Petkova, Gloria Staka, Teuta Bicaj THE CORRELATION OF THE COLOR IN MAXILLARY CENTRAL INCISOR. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Gashi A, Isufi R, Perjuci F, Ademi R, Ahmedi J. MEASUMENTS OF BONE DENSITY AFTER APICOTOMY AND IMPLANTATION OF BIO-OSS. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Mergime Prekazi-Loxha, Osman Sejfi ja, Fellanza Gjinolli, Sami Salihu, Nijazi Heta, Arsim Kelmendi, Zana Agani, Vjosa Hamiti, Aida Namani LOWER LIP  CARCINOMA- DETECTION OF NECK METASTASIS AND TREATMENT. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Sllamniku-Dalipi Z, Mehmeti H, Dragidella F, Disha M, Meqa K. ASSOCIATION BETWEEN PERIODONTAL PARAMETERS AND SERUM INFLAMMATORY BIOMARKERS. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Meqa Kastriot, Dragidella Fatmir, Disha Metush, Sllamniku-Dalipi Zana, Latifi -Hoxha Syheda, Hoxha Veton. PRIMIPAROUS WOMEN WITH PERIODONTITIS ARE AT RISK FOR ADVERSE OBSTETRIC OUTCOME. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Begzati Agim, Bytyçi Ariana, Kutllovci Teuta, Latifi -Xhemalji Blerta, Begzati-Rexhepi Ajten. DENTAL CARIES, A SERIOUS MEDICAL-SOCIAL PROBLEM IN KOSOVA. Poster; 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Begzati-Rexhepi Ajten, Begzati Agim, Dibrani Naile, Rexha Lumnie. THE PREVALENCE OF EARLY CHILDHOOD CARIES (ECC) IN PRESCHOOL CHILDREN IN THE MUNICIPALITY OF KASTRIOT, KOSOVO. Poster; 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Dibrani Naile, Begzati Agim, Rexha Lumnie, Begzat-Rexhepi Ajten. ORAL HEALTH STATUS AND TREATMENT NEEDS AMONG PRESCHOOL AND SCHOOL CHILDREN IN MUNICIPALITY OF KASTRIOT, KOSOVA. Poster; 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Ahmedi Enis F, Wegscheider Walther, Lorenzoni Marti, Ahmedi Jehona, Kurshumliu Fisnik. HISTOLOGICAL EVALUATION OF DERIVED BOVINE BONE MINERAL IN CONTACT WITH SOFT TISSUE-ANIMAL STUDY. Poster; 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Dula Linda, Shala Kujtim, Lila-Krasniqi Zana, Ahmedi Enis, Dula Dashnor CLINICAL EVALUATION OF REMOVABLE PARTIAL DENTURES MORE THAN FIVE YEARS SURVEY. Poster; 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Bylbyl Reçica, Osman Sejfija, Mergime Prekazi – Loxha, Milot Carabregu, Enis Ahmedi, Jehona Ahmedi, Ardian Morina, Zana Sejfija. PALATAL BONE DESTRUCTION DUE TO CHRONIC MAXILLARY SINUSITIS BY DENTAL ORIGIN. Poster; 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Ahmedi Jehona, Ahmedi Enis, Dragusha Edmond, Agani Zana, Perjuci Feriale, Ademi Resmije, Gashi Ali. INTRUSION OF PRIMARY TOOTH IN TO PERMANENT TOOTH - CASE REPORT. Poster; 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Milot Carabregu, Osman Sejfija, Mergime Prekazi-Loxha, Bylbyl Reçica, Ardian Morina, Zana Sejfija. SUBMUCOSAL VESTIBULOPLASTY (RIDGE EXTENSION) OF UPPER JAW -OBWEGESER TECHNIQUE - CASE REPORT. Poster; 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Shkreta M, Dollaku B, Sejfija O, Bytyçi A. Selmani M. ANTIBIOTIC PRESCRIBING PRACTICES BY THE DENTISTS OF KOSOVA CONCERNING THE PROPHYLAXIS OF BACTERIAL ENDOCARDITIS. Poster; 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Hamiti -Krasniqi Vjosa, Rexhepi Aida, Agani Zana, Loxha Mergime, Ahmedi Jehona DRY SOCKET INCIDENTS DURING THE PERIOD OF 1999-2004 IN KOSOVA. Poster; 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

Agani Zana, Rexhepi Aida, Ahmedi Jehona, Hamiti Vjosa, Prenaj Arberije, Perjuci Feriale, Ademi Resmije, Gashi Ali. MULTIDISCIPLINARY APPROACH IN HIPERODONTION TREATMENT AT CHILDREN. Poster; 17th Congress of the Balkan Stomatological Society – BASS, May 2012, Tirana, Albania.

F. Perjuci, R. Ademi, A. Gashi, Z. Agani, J. Ahmedi. Rigjenerimi spontan i defektit kockor në maksillë pas enukleimit të cistës reziduale me përmasa të mëdha - prezantim rasti. Kongresi i II-të Ndërkombëtar Mbarëshqiptar i Stomatologjisë, 20-22 Tetor 2011, Prishtinë, Republika e Kosovës.

R. Ademi, L. Luci, F. Perjuci, A. Gashi, Z. Agani, J. Ahmedi.Struktura e lezioneve periapikale kronike sipas analizës rentgenologjike dhe histopatologjike. Kongresi i II-të Ndërkombëtar Mbarëshqiptar i Stomatologjisë, 20-22 Tetor 2011, Prishtinë, Republika e Kosovës.

A. Gashi, R. Isufi, F. Perjuci, R. Ademi, Z. Agani, J. Ahmedi. Aplikimi I PRP-së në Kirurgji Orale. Kongresi i II-të Ndërkombëtar Mbarëshqiptar i Stomatologjisë, 20-22 Tetor 2011, Prishtinë, Republika e Kosovës.

B. Mehmeti, F. Sali, H. Mehmeti, G. Qilerxhiu, M. Demjaha, B. Abdullahu. Aplikimi i Delaire Face-Mask në trajtimin ortodontik të retrognatizmit maksillarë. Kongresi i II-të Ndërkombëtar Mbarëshqiptar i Stomatologjisë, 20-22 Tetor 2011, Prishtinë, Republika e Kosovës.              

L. Dula, K.Shala, Z.Lila-Krasniqi, A.Tmava-Dragusha, T. Bicaj, E.Ahmedi. Ndikim i i protezave totale në kualitetin e jetës së pacientit i vlerësuar sipas OHRQoL. Kongresi i II-të Ndërkombëtar Mbarëshqiptar i Stomatologjisë, 20-22  Tetor 2011, Prishtinë, Republika e Kosovës.

Z. Sllamniku-Dalipi, H. Mehmeti, F. Dragidella, M. Disha, K. Meqa, G. Begolli. Niveli i citokineve inflamatore dhe hs-CRP te pacientët me dhe pa parodontopati. Kongresi i II-të Ndërkombëtar Mbarëshqiptar i Stomatologjisë, 20-22 Tetor 2011, Prishtinë, Republika e Kosovës.

A. Prenaj Zeneli. Micro-implantet në Ortodonci: Aplikimi i tyre në trajtimin e Hipodoncionit 12 dhe 22. Kongresi i II-të Ndërkombëtar Mbarëshqiptar i Stomatologjisë, 20-22 Tetor 2011, Prishtinë, Republika e Kosovës.

E. F. Ahmedi, W. Wegscheider, A. Robaj , J. Ahmedi, K. Shala, G. Bruçi, E. Dragusha. Experimental Animal choice in dental research- literature overview. Kongresi i II-të Ndërkombëtar Mbarëshqiptar i Stomatologjisë, 20-22 Tetor 2011, Prishtinë, Republika e Kosovës.

J. Ahmedi, F. Perjuci, R. Ademi,  A. Gashi, Z. Agani, V. Hamiti. Effectiveness of AMSA (anterior superior media anestesia) nerve block during tooth extractions. Kongresi i II-të Ndërkombëtar Mbarëshqiptar i Stomatologjisë, 20-22 Tetor 2011, Prishtinë, Republika e Kosovës.

Z. Agani, O. Sejfija, F. Perjuci, R. Ademi, A. Gashi, V. H. Krasniqi, M. P. Loxha, J. Ahmedi. Variations of arterial pressure during surgical extraction of third molar. Kongresi i II-të Ndërkombëtar Mbarëshqiptar i Stomatologjisë, 20-22 Tetor 2011, Prishtinë, Republika e Kosovës.

K.  Agani, Q. Jaka . Denduria e anomalive ortodontike te pjesëtarët e Trupave Mbrojtëse të Kosovës. Kongresi i II-të Ndërkombëtar Mbarëshqiptar i Stomatologjisë, 20-22 Tetor 2011, Prishtinë, Republika e Kosovës.

Shala K, Zana Lila-Krasniqi, Dula L, Ahmedi E. Gjendja e parodontit të dhëmbëve me higjienë orale dhe llojin e mbështetjes dentare të protezave parciale të lëvizshme. Konferenca XVI-të Kombëtare Dentare Shqiptare. Tiranë, 29-30.2010.

Mrasori Sh, Hoxha V, Kamberi B, Stavileci M, Kameri A. Përcaktimi i gjatësisë së kanalit të rrënjës me apeks lokator në kushte in vitro. Konferenca XVI-të Kombëtare Dentare Shqiptare. Tiranë, 29-30.2010.

Miranda Stavileci, Veton Hoxha, Blerim Kamberi, Donika Bajrami. Saliva penetration in root canals filled with mineral trioxide aggregate and thermafil gutta-percha. 10th International Congress of the Turkish Endodontic Society, 23-25 September 2010, Istanbul, Turkey.

Shefqet Mrasori, Veton Hoxha, Blerim Kamberi, Miranda Stavileci, Xhevdet Aliu, Lumturije Istrefi. Determination of root canal working lenght with apex locator. 10th International Congress of the Turkish Endodontic Society, 23-25 September 2010, Istanbul, Turkey.

Donika Bajrami, Veton Hoxha, Blerim Kamberi, Agime Dragidella, Lumturije Istrefi. Comparative evaluation of the surface tension of different irrigating solution. 10th International Congress of the Turkish Endodontic Society, 23-25 September 2010, Istanbul, Turkey.

Xhemajli B, Begzati A, Kutllovci T. DMFT struktura te fëmijët 12 vjeçar të Prishtinës. Kongresi Ndërkombëtar ''Stomatologjia sot", Strugë, 28-30 Maj 2010.

Begzati A, Raka A, Kutllovci T, Brgzati A, Gabriele D. Examination of antimicrobial and anticariogenic effect of chlorhexidine varnish in children. 14th Congress of Balkan Stomatological Society and 9th Congress of Bulgarian Dental Association, 6-9 Maj, 2009, Varna, Bulgaria.

Staka G, Behluli I, Islami A. Distribution of craniofacial variables in Kosovo-Albania Population. 14th Congress of Balkan Stomatological Society and 9th Congress of Bulgarian Dental Association, 6-9 Maj, 2009, Varna, Bulgaria.

Staka G. Biometric relationship between incisive papilla and maxilarry central incisors. 14th Congress of Balkan Stomatological Society and 9th Congress of Bulgarian Dental Association, 6-9 Maj, 2009, Varna, Bulgaria.

Pustina-Kransiqi T, Islami A, Shala K. Relations of colors in incisors, canines and premolar. 14th Congress of Balkan Stomatological Society and 9th Congress of Bulgarian Dental Association, 6-9 Maj, 2009, Varna, Bulgaria.

Agani Z, Sejfija O, Perjuci F, Ademi R, Gashi A, Hamiti V, Prekazi M, Ahmedi J. Variations of blood pressure during surgical extraction of third molars. 14th Congress of Balkan Stomatological Society and 9th Congress of Bulgarian Dental Association, 6-9 Maj, 2009, Varna, Bulgaria.

Kutllovci T, Begzati A. Odontogenic infections in children's of Kosvova: Predisposed teeth. 14th Congress of Balkan Stomatological Society and 9th Congress of Bulgarian Dental Association, 6-9 Maj, 2009, Varna, Bulgaria.

Kamberi B, Shala K, Stavileci M, Kuçi A. Influence of coronal restorations on apical periodontitis in root filled teeth. 4th Scientific Symposium of the Endodontic Societies of Turkey and Kosova. April, 23-26 2009, Antalya-Side, Turkey.

Ukmata-Vula V, Hoxha V, Dragusha E, Ajeti N. Micro leakage of resin composite in various etching times. 4th Scientific Symposium of the Endodontic Societies of Turkey and Kosova. April, 23-26 2009, Antalya-Side, Turkey.

Aliu Xh, Mrasori Sh, Kuç1 A, Kameri A. Determination of accuracy of three diferent apex locators to detect root perforation in vitro dhe Determination of working lengh with three diferent apex locators. 4th Scientific Symposium of the Endodontic Societies of Turkey and Kosova. April, 23-26 2009, Antalya-Side, Turkey.

Ajeti N, Hoxha V, Kamberi B, Vula V, Stavileci M. Antibacterial effect of root canal sealers. 4th Scientific Symposium of the Endodontic Societies of Turkey and Kosova. April, 23-26 2009, Antalya-Side, Turkey.

Stavileci M, Hoxha V, Aliu Xh, Dragusha E, Kelmendi T. Antifungal effect of endodontic agents. 4th Scientific Symposium of the Endodontic Societies of Turkey and Kosova. April, 23-26 2009, Antalya-Side, Turkey.

Bajrami D, Kamberi B, Hoxha V, Stavileci M, Kameri A. In vitro antimicrobial activity of sodium hypochlorite and chlorhexidine against E.Faecalis. 4th Scientific Symposium of the Endodontic Societies of Turkey and Kosova. April, 23-26 2009, Antalya-Side, Turkey.

Stavileci M, Hoxha V, Kamberi B, Vula V, Ajeti N, Bajrami D. Fill  density of mineral trioxide aggregate after placment by two different techniques. 4th Scientific Symposium of the Endodontic Societies of Turkey and Kosova. April, 23-26 2009, Antalya-Side, Turkey.

Kelmendi T, Hoxha V, Kamberi B, Ajeti N, Vula V, Mulliqi GJ. Effectiveness of Di fferent chemical agent in gutta-Percha. 4th Scientific Symposium of the Endodontic Societies of Turkey and Kosova. April, 23-26 2009, Antalya-Side, Turkey.

Dragidella A, Hoxha V, Aliu Xh, Kamberi B, Ajeti N, Mrasori Sh. 4th Scientific Symposium of the Endodontic Societies of Turkey and Kosova. April, 23-26 2009, Antalya-Side, Turkey.
 
Disha M, Dragidella F, Meqa K, Sllamniku-Dalipi Z, Disha T, Disha S. Treatment of combined endodontic-periodontal lesion. 4th Scientific Symposium of the Endodontic Societies of Turkey and Kosova. April, 23-26 2009, Antalya-Side, Turkey.

Begzati A, Memedali A, Meqa K. Lindja e parakoheshme-faktor favorizues etiologjik ne paraqitjen e kariesit të hershëm te fëmijët. Revista stomatologjike Apolonia, viti 11, nr.22, 2009, Tetovë.

Ajeti N, Koçani F, Kelmendi T. Kohëzgjatja e mbushjeve dhe arësyet e zëvendësimit të tyre. Apollonia, 10(20);35-44, 2008.

Kamberi B, Hoxha V, Koçani F, Dragusha E, Aliu XH. Scanning Electron Microscopic Study of the Odontoblasts in Human Permanent Teeth. 3 rd   Symposium of the Turkish Endodontic Society April, 25-27 2008, Antalya, Turkey.

Bajrami D, Kamberi B, Stavileci M, Vula V, Istrefi L, Mrasori Sh. In vitro study comparing antimicrobial effect of MTAD and NaOCl against E.faecalis. 3 rd   Symposium of the Turkish Endodontic Society. April, 25-27 2008, Antalya, Turkey.

Aliu Xh, Hoxha V, Kamberi B. In vitro effect of polymerization duration and etching time on the shear bond strengths to dentine. 3 rd   Symposium of the Turkish Endodontic Society. April, 25-27 2008, Antalya, Turkey.

Stavileci M, Hoxha V, Koçani F, Bajrami D, Dragidella A. The Antifungal  Effect of MTA and Calcium Hydroxide Against Candida Albicans. 3 rd   Symposium of the Turkish Endodontic Society. April, 25-27 2008, Antalya, Turkey.

Pustina-Krasniqi T, Islami A, Shala K, Bicaj-Beqa T, Ahmedi E. Aftësit e personelit dentar vs. Spektrofotometrit në përcaktimin e ngjyrës së dhëmbëve. Kongresi Ndërkombëtar "Stomatologjia Sot". Strugë, FYROM, Prill 2008.

Agani Z, Sejfija O, Hamiti-Krasniqi, Prekazi-Loxha M, Perjuci F, Ademi R, Gashi A, Ahmedi J. Eruptimi spontan i kaninit pas largimit të cistës. Kongresi Ndërkombëtar "Stomatologjia Sot". Strugë, FYROM, Prill 2008.

Kamberi B. Konceptet bashkëkohore të terapisë së kanalit të infektuar (Ligjeratë Plenare). Kongresi Ndërkombëtar "Stomatologjia Sot". Strugë, FYROM, Prill 2008.

Shala K. Vlerësimi funksional i suksesit të terapisë me proteza totale dentare (Ligjeratë Plenare). Kongresi Ndërkombëtar "Stomatologjia Sot". Strugë, FYROM, Prill 2008.

Begzati A, Raka A, Mulliqi Gj. Identifikimi i baktereve kariogjene S. mutans/Lactobacilus me anë të CRT-baketeria test. Kongresi Ndërkombëtar "Stomatologjia Sot". Strugë, FYROM, Prill 2008.

Ahmedi E, Kamberi B, Islami A, Ahmedi J, Dragusha E, Bruçi G. Restaurimi i diastemës mediane me metoda adhesive-nanokompozite. Kongresi Ndërkombëtar "Stomatologjia Sot". Strugë, FYROM, Prill 2008.

Rexhepi A, Raka A. Vlerësimi i shprehive për kujdesin oral te fëmijët me vese të zemrës. Kongresi Ndërkombëtar "Stomatologjia Sot". Strugë, FYROM, Prill 2008.

Kamberi B, Dragusha E, Kameri A. Studimi me SEM (Scanning Electron Microcopy) i ndikimit të ambientit në strukturën e odontoblasteve të dhëmbëve human. Konferenca e XIII-të Vjetore Stomatologjisë Kombëtare, Tiranë, 24 Tetor, 2007.

B. Kamberi, D. Bajrami, F. Koçani, M. Stavileci. Efekti antibakteror i NaOCl dhe CHX në eliminimin e E. Faecalis-studim in vitro. Revista Stomatologjike Shqiptare, 2007; 5:25-28.

Kamberi B,  Hoxha V, Koçani F, Bajrami B. Comparison of Lead Levels in Root Dentine Form Different Geographic Areas. 12th   Congress of the BaSS, Istanbul, Türkye, 12-14 April, 2007.

Stavileci M, Hoxha V, Kameri A, Kamberi B. Effect of Calcium Chloride in Physicochemical Properties of MTA. 12th Congress of the BaSS, Istanbul, Türkye, 12-14 April, 2007.

Raka A, Raka P, Kamberi B. Dental Treatment of Ectodermal Dysplasia. 12th   Congress of the BaSS, Istanbul, Türkye, 12-14 April 2007.

Begzati A, Raka A, Sejdin M. Correlattion of streptococcus mutans/lactobacillus counts in shliva, salivary pH, and Plaque test with dental caries in school children. 12 th Congress of the BaSS, Istanbul Turkiye, 12-14 Aprill, 2007.

Kutllovci T, Raka A, Begzati A.  Odontogenic infections of the Prishtina/Kosova school children. 12 th Congress of the BaSS, Istanbul Turkiye, 12-14 April, 2007.

Shala  K, Islami  A,  Keraj  F,  Pustina –Krasniqi T, Ahmedi  E. Occlusal balance in patient with discomphort complete dentures. 12th Congress of the BaSS, Istanbul, Türkye, 12-14 April, 2007.

Staka, A. Rexhepi, T. Bicaj, E. Ahmedi.  Mesiodistal crown diameters of permanent anterior teeth in a Kosovo Albanian popullation. 12th   Congress of the BaSS, Istanbul, Türkye, 12-14 April, 2007.

Bicaj-Beqa T, Shala K, Islami A, Staka G. The importance of first molar according to occlusal contacts. 12th Congress of the BaSS, Istanbul, 12-14 April 2007.

Pustina-Krasniqi, A. Islami, E. Ahmedi, G. Staka, T. Bicaj-Beqa. Visual Perception Vs.dental spectrophotometer Vita Easyshade. 12th Congress of the BaSS, Istanbul, Türkye, 12-14 April, 2007.

E. Ahmedi, G. Staka, T. Bicaj-Beqa, T. Pustina-Krasniqi, A. Islami. Predetermination of occlusal vertical dimension in edentulous patients. 12th Congress of the BaSS, Istanbul, Türkye, 12-14 April, 2007.

Prekazi- Loxha  M,  Sejfija O,  Gjinolli F,  Komoni SH,  Rusinovci  S,  Hamiti  V,  Agani  Z,  Ahmedi  J,  Heta  N. Infeksionet dentogjene –prezentime rastesh. 12th   Congress of the BaSS, Istanbul, Türkye, 12-14 April, 2007.

F. Perjuci,  J. Ahmedi,  R. Ademi,  Z. Agani,  A. Gashi.  Perimandibular Root Dislocation of Lower Wisdom Tooth. 12th Congress of the BaSS, Istanbul, Türkye, 12-14 April, 2007.

J. Ahmedi,  O. Sejfija,  F. Perjuci,  R. Ademi,  A. Gashi,  Z. Agani,  V. Hamiti.  Incidence of impacted teeth in UCCP in period of 2000-2006. 12th Congress of the BaSS, Istanbul, Türkye, 12-14 April, 2007.

Gashi, J. Ahmedi, F. Perjuci,  R. Ademi,  Z. Agani.  Intercomunication between radicular and follicular cyst- case report. 12th Congress of the BaSS, Istanbul, Türkye, 12-14 April, 2007.

M. Disha, F. Dragidella, T. Disha, K. Meqa, Z. Sllamniku-Dalipi. Gingival asymmetry treatment with periodontal surgical procedure – Case presentation.  12th   Congress of the BaSS, Istanbul, Türkye, 12-14 April, 2007.

Meqa, F. Dragidella, S. Latifi-Hoxha, M. Disha, Z. Sllamniku-Dalipi. Periodontal disease as a possible risk factor for preterm low-birth weight of Kosova population. 12th   Congress of the BaSS, Istanbul, Türkye, 12-14 April, 2007.

Z. Sllamniku-Dalipi, F. Dragidellla, G. Bajraktari, K. Meqa. Periodontal disease as a possible risk factor for coronary heart disease of Kosova population.  12th Congress of the BaSS, Istanbul, Türkye, 12-14 April, 2007.

Ajeti N, Hoxha V, Aliu Xh, Kameri A, Kelmendi T, Dragusha E. Lokalizimi i kariesi sekondar në popullatën e Kosovës në periudhën 1996-2002. Apollonia, 9(17), 31-36. 2007.

Bicaj-Beqa T, Shala  K, Sokoli  D,  Ahmedi  E, Morina  F. Analiza e kontakteve okluzale te protezat totale. Apolonia 9:17, f. 9-16, Maj, 2007.

J. Ahmedi,  E.  Ahmedi, O. Sejfija,  R.  Ademi,  A. Gashi,  Z. Agani,  V. Hamiti. Osteomieliti kronik dentogjen  i nofullës së sipërme- prezentim rasti.  Simpoziumi i dytë i Kirurgjisë Oro-Maksillofaciale mbarëshqiptare, Strugë, 2006.

Z. Agani,  O. Sejfija,  F. Perjuci,  R. Ademi,  A. Gashi, V. Hamiti, J. Ahmedi,  A. Sejfija. Intervenimet oro-kirurgjikale te pacientët me faktorë rreziku-protokoli I propozuar i klinikës së Kirurgjisë  Orale.  Simpoziumi i dytë i Kirurgjisë Oro-Maksillofaciale mbarëshqiptare, Strugë, 2006.

Sejfija,  F. Perjuci,  R. Ademi,  A. Gashi,  Z. Bajrami,  V. Krasniqi,  J. Ahmedi. Infeksionet dentogjene të shkaktuara nga dhëmbët e qumështit. Simpoziumi i dytë i Kirurgjisë Oro-Maksillofaciale mbarëshqiptare, Strugë, 2006.

Ademi,  B. Beqiri,  O. Sejfija,  F. Perjuci,  A. Gashi,  Z. Agani.  Distribuimi i anomalive ortodontike në kuadër të intervenimeve kirurgjiko- orale. Simpoziumi i dytë i Kirurgjisë Oro-Maksillofaciale mbarëshqiptare, Strugë, 2006.
F. Perjuci,  R. Ademi,  A. Gashi,  Z. Agani,  J. Ahmedi.  Prevalenca e cistave të mëdha dentogjene studim kliniko-patologjik  6 vjeçar. Simpoziumi i dytë i Kirurgjisë Oro-Maksillofaciale mbarëshqiptare, Strugë, 2006.

J. Kiseri-Kubati, B. Zeqiri. Definicioni dhe menaxhimi i personave të hendikepuar (Pjesa II). Apolonia 2006; 8 (15): 63-67.
L. Kanurkova, F. Saliu, H. Mehmeti. Evaluation of the mandibular prognathism, 11th Congress of the Balcan Stomatological Society, 11 -14 Maj, 2006, Sarajevo.

J. Gorgova, B. Mehmeti, H. Mehmeti, N. Tasevska, A. Rexhepi. Facial balance at Class II division 1 malocclusion. 11th Congress of the Balcan Stomatological Society, 11 -14 Maj, 2006, Sarajevo.

Shala K. The influence of psyhologic factors on patient satisfaction. 11th Congress of the Balcan Stomatological Society, 11 -14 Maj, 2006, Sarajevo.

Rexhepi, H. Mehmeti, F. Saliu, B. Mehmeti. Vlerësimi metrik i drejtimit të rotacionit të nofullave me telerentgen te kafshimi progen. Kongresi Ndërkombëtar i Shoqatës Stomatologjike “Apolonia”. Prill 14-16, 2006. Strugë.

Zeqiri B, Qilerxhiu G, Demjaha M. Kërkesat për trajtim ortodontik në QKU-Prishtinë, Kongresi Ndërkombëtar i Shoqatës Stomatologjike “Apolonia”, Prill 14-16, 2006. Strugë.

B. Zeqiri. Impakciite vo sekojdnevna ortodontska praksa. International Symposium i organizuar nga Macedonian Stomatological Society dhe Association of the Specialist for Orthodontics, November 3-4, 2006, Krushevë, Maqedoni.

B. Zeqiri, B. Kamberi, K.Shala, A.Gashi. Korrigjimi i transpozicionit në moshë adulte. Konferenca e 12-të Vjetore Stomatologjike Shqiptare, Tetor, 2006. Tiranë.

B. Zeqiri, N. Domi. Trajtimi i kombinuar ortodontikokirurgjik: Kur, Çka dhe Si? Kongresi Ndërkombëtar i Shoqatës Stomatologjike “Apolonia” në bashkëpunim me Shoqatën Kirurgjike MbarëShqiptare,
 Prill, 14-16, 2006. Strugë.

B. Zeqiri, N. Domi. Trajtimi ortodontik i pacientëve me çarje të buzës, nofullës dhe qiellzës në denticion të ndryshëm. Konferenca e Dytë Stomatologjike Shkencore, UFO Dental, 30 Mars – 1 Prill, 2006. Tiranë.

H. Mehmeti. Aspekti ortodontik i rehabilitimit të funksioneve orofaciale te çarjet e qiellzës, Kongresi Ndërkombëtar i Shoqatës Stomatologjike “Apolonia”, Prill 14-16, 2006. Strugë.

Z. Sllamniku-Dalipi, M. Disha, F. Dragidella, K. Meqa. Përgatitja paraprotetikore e pacientit-prezentim rasti. Kongresi Ndërkombëtar i Apolonisë “Stomatologjia Sot”, Strugë, 14-16 Prill, 2006.

K. Meqa, F. Dragidella, M. Disha, Z. Sllamniku-Dalipi. Cista reziduale- prezentim rasti. Kongresi Ndërkombëtar i Apolonisë “Stomatologjia Sot”, Strugë, 14-16 Prill, 2006.

D. Dragidella, M. Disha, T. Disha. Lehtësimi i daljes së dhëmbëve të përhershëm te fëmijët- prezentim rasti. Ndërkombëtar i Apolonisë “Stomatologjia Sot”, Strugë, 14-16 Prill, 2006.

M. Disha, F. Dragidella, K. Meqa, Z Sllamniku-Dalipi. Trajtimi i hiperplazionit gingival- prezentim rasti. Kongresi Ndërkombëtar i Apolonisë “Stomatologjia Sot”, Strugë, 14-16 Prill, 2006.

T. Disha, M. Disha, D. Dragidella. Përpunimi kirurgjik i abscesit parodontal- prezentim rasti. Kongresi Ndërkombëtar i Apolonisë “Stomatologjia Sot”, Strugë, 14-16 Prill, 2006.
Begzati  A.  Preventiva primare e kariesit dental. Apolonia, viti 8, nr.15, 2006.

Shala K. Krijimi i raporeteve interpersonale mjek-pacient në trajtimet protetikore, ligjerues i ftuar. Tubimi Internacional i Shoqates së Stomatologëve të Maqedonisë, Tetovë,  2006.

Gorani-Kuçi M, Disha M, Dragidella F.  Punimet protetikore fikse si splinte ne dhëmbët me parodoncium te reduktuar. Simpoziumi ndërkombëtar i stomatologëve në Strugë, 2006.

Begzati A, Meqa K.  Faktorët e rrezikut për karies shprehur më anë të Kariogramit. Simpoziumi ndërkombëtar i stomatologëve në Strugë, 2006.

Begzati  A,  Raka  P,  Namani  A,  Ahmeti  L,  Dula  D. Tretmanet e restaurimit, imobilizimit dhe rehabilitimit pas lëndimit të dhëmbëve te fëmijët. Simpoziumi ndërkombëtar i stomatologëve në Strugë, 2006.

Hoxha V, Koçani F, Dragidella F, Kamberi B.  Qasjet bashkëkohore në endodonci dhe parodontologji. Kongresi Ndërkombëtar i Apolonisë, Strugë, Maqedoni, 14-16 Prill 2006.

Stavileci M, Hoxha V, Kamberi B, Koçani F, Vula V. Kuafazha e pulpës me MTA. Kongresi Ndërkombëtar i Apolonisë, Strugë, Maqedoni, 14-16 Prill 2006.

Raka A, Kamberi B, Raka P. Trajtimi stomatologjik i displazisë ektodermale. Konferenca e XII-të Vjetore Stomatologjisë Kombëtare, Tiranë, 25 Tetor, 2006.

Ademi, F.  Perjuci,  A. Gashi, Z.  Bajrami.  Fistulat ekstraorale dentogjene në periudhën e pasluftës. Apollonia viti VII.Nr.13 Maj, 2005, faqe 51-61.

V. Hoxha, F. Kocani, F. Dragidella. Metodat bashkëkohore te trajtimit te endodonciumit. Simpoziumi i IV-të shkencor ndërkombëtar “Stomatologjia sot”, Strugë, Prill 2006.

F. Dragidella, M. Disha, K. Meqa, Z. Sllamniku. The prevalence of iatrogenic dentistry in marginal periodontium.. Turkish Society of Restorative Dentistry IVth   International Congress 19-22 May, 2005, Manavgat-Antalya.

B. Zeqiri. Konsideratat ortodontike në trajtimin e dhëmbëve të impaktuar, Konferenca e parë Stomatologjike Shkencore, UFO Dental, Prill 1-2, 2005. Tiranë.

Raka A, Kamberi B, Raka P. Trajtimi i frakturave të kurorës dentare me pulpë të hapur. Konferenca e XI Kombëtare të Stomatologjisë Shqiptare Tiranë, Maj, 2005.

Begzati A, Meqa K. Paraqitja bilaterale e kariesit te fëmijët e moshës 12-14 vjeç. Apolonia, viti 7, nr.13, 2005.

Begzati A, Meqa K. Kompetencat që kërkohen për ta ushtruar profesionin e stomatologut në Bashkimin Europian. Apolonia, viti 7, nr.13, 2005.

B. Zeqiri, M. Demjaha, G. Qilerxhiu. Krahasimi ndërmjet pacientëve me dhe pa çarje të qiellzës të trajtuar me zgjerim të maksillës. Apolonia 2005; 7(14): 29-36.

J. Kiseri-Kubati, B. Zeqiri. Definicioni dhe menaxhimi i personave të hendikepuar (Pjesa I). Apolonia, 2005; 7(14): 47-50. 

Xh. Mulo, Ç. Toti, F. Lelaj, B. Zeqiri. Konsekuencat e traumave në sistemin dentar dhe menaxhimi i tyre. Revista Stomatologjike Shqiptare, 2005; 2(32): 38-41.

G. Staka, A. Rexhepi, B. Zeqiri. Korelacioni ndërmjet distancës interkantale dhe dimensioneve të dhëmbëve frontalë të sipërm. Apolonia 2005; 7 (13); 9-17.

A. Islami, E. Ahmedi, F. Keraj.  Si të bëhet një prezantim i suksesshëm shkencor stomatologjik. Revista Stomatologjike Shqiptare, vëllimi IV ,Nr 2, 2005.

G. Staka, A.  Rexhepi,  B. Zeqiri. Korelacioni ndërmjet distancës interkantale dhe dimensioneve të dhëmbëve frontalë të sipërm. Apollonia 7.13,f.9-17, Maj, 2005.

Bajrami, V. Hoxha, B. Kamberi, M. Stavileci. Ndikimi i Ca(OH)2 me KJ 5% dhe NaOCl 1% në pH-në e dentinës radikulare Revista Stomatologjike Shqiptare,  2005 Vëll. IV, N. 3 (33) 15-19.

H. Mehmeti, A. Rexhepi, F. Saliu, B. Mehmeti. Analiza gnatometrike tredimenzionale e modeleve studjuese ortodontike, Konferenca e 11 Kombëtare e Stomatologjisë, Tiranë 2005.

M. Demjaha, B. Lupçi, G. Qilerxhiu, B. Zeqiri. Arch perimeter and arch width changes in patients treated with RME.  9 th Congress of the BaSS,  Ohrid, May, 2004.

Qilerxhiu G, Demjaha M, Zeqiri B, Domi N. Orthodontic-Surgical approach in treatment of cleft lip and palate patient – case report. 9 th Congress of the BaSS,  Ohrid, May, 2004.

B. Zeqiri, M. Demjaha, G. Qilerxhiu.  Arch perimeter and width changes in cleft palate patients treated with RME. 9 th Congress of the BaSS, Ohrid, May, 2004.

M. Disha, F. Dragidella, K. Meqa, Z. Sllamniku, A. Hasimja, T. Disha. Trajtimi i asimetrisë së pozitës së gingivës me metodat e kirurgjisë parodontale. Simpoziumi i tretë shkencor ndërkombëtar “Stomatologjia sot”, Strugë, Prill, 2004.

Koçani F, Hoxha V, Kamberi B, Ukmata V, Bajrami D. The treatment of root canal mechanically and by medicaments is the most frequent method used in order to clean root canal of the teeth. Turkish Society of Restorative Dentistry IVth   International Congress 19-22 May, 2005, Manavgat-Antalya.

Aliu Xh, Hoxha V, Funduk N, Kamberi B, Stavileci M.  In vitro effect of etching time and polymerization duration on the shear bond strengths to dentin. Turkish Society of Restorative Dentistry IVth   International Congress 19-22 May 2005, Manavgat-Antalya.

S. Kolgeci, R. Shala-Beqiraj, B. Zeqiri. Ndryshimet në gjene si shkaktarë të dentes natalis dhe oligodaktilisë në një familje. Apolonia 2004: 6 (12): 49-59.

Xhara, B. Zeqiri, J. Kiseri. Përparsitë e punës së organizuar (centralizuar) ekipore gjatë trajtimit të pacientëve me çarje të buzës, nofullës dhe qiellzës. Apolonia 2004; 6 (12): 43-48.

Xh. Mulo, Ç. Toti, B. Zeqiri. Vlerësim I kohës optimale te trajtimi ortodontik në varësi të maloklizionit. Revista Stomatologjike 2004; 1 (31): 36-38.

Staka G, Rexhepi A, Islami A. The relationship between interalar width, intercommissural width and the width of maxillary anterior teeth. 9 th Congress of the BaSS,  Ohrid, May, 2004.

Bicaj-Beqa T, Sokoli D, Staka G, Pustina T.  Përdorimi i artikulatorit individual „Hanau“ dhe harkut të fytyrës, si mjet për caktimin e këndeve individuale të rrugës së kondilit. Apolonia,12, f. 61-67, Nëntor, 2004.

Rexhepi A, Sahatçiu-Meka V, Bahtiri A, Staka G, Behluli I. Ndikimi i duhanit në disa aftësi kardio-respiratore. Takimi profesional mjekësorë, f.280-290, Gostivarë, 2004.

K. Shala, A. Islami, D. Sokoli, T. Pustina.  Adaptimi i vështirësuar i protezave dentare totale. Apolonia, Nr 11, 2004.

Blakaj  F, Krasniqi  B,  Bicaj T.  Rëndësia e kartelës dentare në identifikimin e kufomave në stad të përparuar të kalbëzimit kufomor. Revista e Mjekësisë Ligjore, 1, 2004, Tiranë.

K. Shala, T. Pustina-Krasniqi, K. Gjilo. Ndikimi i faktorëve psiqik në adaptimin e protezave totale dentare. Revista Stomatologjike Shqiptare, vëllimi IV, Nr.1 (31) 2004.

K. Shala, A. Islami, D. Sokoli, T. Pustina-Krasniqi. Adaptimi i vështirësuar i protezave dentare totale. Apolonia, vëllimi 6, Nr. 11, 2004,Tetovë.

G. Staka.  A. Rexhepi.  Gjerësia interkomisurale dhe distanca ndërmjet plikave bukale të përparme si tregues në përcaktimin e gjerësisë së dhëmbëve frontalë të sipërm. Apollonia, 6.12, f.37-42, 2004.

Begzati  A.  Tre vjet të promovimit të shëndetit oral në Kosovë. Simpoziumi ndërkombtar i stomatologëve në Strugë, Prill. 2004.
V. Hoxha, F. Koçani, F. Dragidella, B. Kamberi, V. Vula. Aplikimi i telestomatologjisë në terapinë bashkëkohore endodontike. Videokonferncë. Simpoziumi i tretë shkencor ndërkombëtar “ Stomatologjia sot”, Strugë, Prill, 2004.

Stavileci M, Hoxha V, Emini L, Bajrami D. Vlerësimi i pH-së në kanalin e rrënjës së dhëmbit pas trajtimit me preparate të calcium hidroksidit. Apolonia, 2004.   
 
F. Koçani, V. Hoxha, B. Kamberi. Llojet e instrumentimit të kanalit të rrënjës së dhëmbit. Konferenca e X Kombëtare të Stomatologjisë Shqiptare. Tiranë, Maj, 2004.

F. Koçani, V. Hoxha. Vlerësimi me SEM i pastërtise së kanalit pas intrumentimit me teknika të ndryshme. 9 th Congress of the BaSS, Ohrid, May, 2004.

Begzati  A,  Raka  A,  Meqa  K.  Dental Caries Prevalence of Kosova Children. 9 th Congress of the BaSS, Ohrid, May, 2004.

Staka G, Beqa-Bicaj T, Pustina T, Shala K.  Intercommissural width as a predictor for estimating the width of the maxillary anterior teeth. 8th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tirana, 1-4 Maj, 2003.

Xh. Mulo, B. Zeqiri, Ç. Toti. Nevoja për trajtim ortodontik tek fëmijët shqiptarë në Republikën e Shqipërisë dhe Maqedoni. Revista Stomatologjike 2003; 7 (29): 421-423.

B. Zeqiri. Impaksionet dhe çrregullimet e klasës II/1. Apolonia 2003; 5 (9): 75-82.

Q. Jaka, K. Agani, M. Demjaha, G. Qilerxhiu. Denduria e anomalive ortodontike te fëmijët e familjeve shumëanëtarëshe, 8th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tirana, 1-4 Maj, 2003.

M. Demjaha, G. Qilerxhiu. The incidence of permanent canine malposition. 8th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tirana, 1-4 Maj, 2003.

G. Qilerxhiu, M. Demjaha. Classification of tooth transpositions. 8th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tirana, 1-4 Maj, 2003.

Q.  Jaka, A. Vatovci, K. Agani, E. Vatovci. Një rast i rrallë i kaninit ektopik maksillar, Ditët e dyta stomatologjike të Bosnjës dhe Hercegovinës, Sarajevë, 2003.

B. Zeqiri, Xh. Mulo, Ç. Toti. Dental malocclusion in antero-posterior direction. Ditët e dyta stomatologjike të Bosnjës dhe Hercegovinës, Sarajevë, 2003.

B. Zeqiri, H. Mehmeti, F. Perjuci. Trajtimi intedisiplinar i sindromës Dysostis Cleidocranialis (Interdisciplinary treatment of syndroma dysostosis cleidocranialis –a case report). Kongresi i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, Maj, 2003, Tiranë.

B. Zeqiri, B. Mulo. Anterior crossbite between interceptive and
adult orthodontic. 8th Congress of the Balkan Stomatological Society, May, 2003, Tirana.

V. Mulo, B. Zeqiri, Ç. Toti. Nevojat për trajtim ortodontik te nxënësit shqiptarë (Needs for orthodontic treatment at albanian schoolchildren). 8th Congress of the Balkan Stomatological Society, May, 2003, Tirana.

M. Disha, F. Dragidella, K. Meqa, Z. Sllamniku, T. Disha.  Periodontal-prosthetic tretament of advanced periodontitis. 8th Congress of the Balkan Stomatological Society, May, 2003, Tirana.

F. Dragidella, M. Disha, K. Meqa, Z. Sllamniku, A. Hasimja, D.
Dragidella. Siindroma  Papillon-Lefevre. 8th Congress of the Balkan Stomatological Society, May, 2003, Tirana.

R. Ademi, O. Sejfija, F. Perjuci, Z. Bajrami,  A. Gashi.  Postoperative course of the wound after surgical treatment of impacted teeth. 8 th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tirana, 2003.

M. Gorani-Kuci,  O. Sejfija, F. Asllani-Hoxha, G. Deda. Prosthodontic reconstruction of postoperative defects in lower jaw.  8th Congress of the Balkan Stomatological Society, Tirana, 1-4 Maj, 2003.

Rexhepi, A. Islami, D.Sokoli, A. Bahtiri.  Mouth guards used in martial sports and their effects on breathing. 8 th Congress of the Balkan Stomatological Society,Tirana 1-4, 2003.

Islami  A, Sokoli  D, Bicaj T, Staka  G. Phonetic rehabilitation of the various defects in the maxillofacial region . 8 th  Congress of the Balkan Stomatological Society,Tirana 1-4, 2003.

Begzati A, Raka A, Meqa K. Impact of diet in occurrence of Rampant Early Childhood Caries”. 8 th  Congress of BaSS, Tirana, 2003.

Begzati A, Raka A. Të ushqyerit me biberon si faktor favorizues në paraqitjen e kariesit të hershëm të fëmijëve. Apolonia, viti 5, nr.10, 2003.

Begzati  A, Raka  A, Sejdini M, Dula D, Ramadani Sh.
Vlerësimi i shëndetit oral te fëmijët e moshës shkollore. Apolonia, viti 5, nr.9, 2003.

F. Asllani-Hoxha, A. Islami, M. Gorani-Kuci, E. Ahmedi. Influencing factors on retention force of removable partial denture. 8 th Congress of the Balkan Stomatological Society,Tirana,1-4, 2003.

R. Ademi, Sejfija O,  Perjuci F,  Bajrami  Z.  Gashi A.  Swelling after surgical treatments of impacted teeth. Kongresi i tretë Ballkanik, Ohër, 2002.

Bajrami Z, Sejfija O, Bytyqi N, Prestreshi F. Infeksionet jo-dentogjene të regjionit oromaksilofacial. Simpoziumi shkencorë “Stomatologjia Sot“, Strugë, Maj, 2002.

V. Ukmata, V. Hoxha,  F. Koçani,  B. Kamberi.  Analiza kuantitative e imunoglobulinave   G, A dhe M në granulomat humane dhe kistet periapikale. Revista Stomatologjike Shqiptare, Vëllimi III, Nr. 7(29) 2003, Tiranë.

F. Koçani, V. Hoxha,  K. Agani,  F. Dragidella.  Root canal morphology of the human   mandibular central incisor 8th Congress of the Balkan Stomatological Society, May 2003, Tirana.

F. Koçani, V. Hoxha, F. Dragidella. Dental paleopathology in two archeological necropolis, Vindenis and Municipum Dardanorum.  8th Congress of the Balkan Stomatological Society, May, 2003, Tirana.

F. Perjuci, H. Mehmeti, B. Zeqiri. Trajtimi kirurgjik ortopedik si metodë ndihmëse në erupcionin e dhëmbëve te sindromi Dysostosis cleidocranialis – prezentim rasti. Apolonia  viti IV Nr.8  Nëntor, 2002, f. 51-57.

F. Dragidella. Operacioni me llambo të modifikuar-WIDMAN në trajtimin e defekteve kockore parodontale. Ligjëratë plenare, Simpoziumi i dytë shkencor ndërkombëtar “Stomatologjia sot”, Strugë, 2002.

F. Dragidella, M. Disha, Z. Sllamniku, K. Meqa.  Aplikimi i  BIO-OSS implantatit në trajtimin e defekteve kockore parodontale (raport preliminar). Simpoziumi i dytë shkencor ndërkombëtar “Stomatologjia sot”, Strugë, 2002.

H. Mehmeti, G. Qilerxhiu, M. Demjaha, B. Lupçi. Ndikimi i hipodoncionit të molarëve të tretë në hipodoncionin e dhëmbëve të grupeve tjera morfologjike. Apolonia 2002; 4 (7): 7–14.

H. Mehmeti, G. Qilerxhiu, M. Demjaha, B. Lupçi. Ndikimi i hipodoncionit të molarëve të tretë në hipodoncionin e dhëmbëve të grupeve tjera morfologjike, Apolonia, IV/7, 2002.

B. Zeqiri, M. Demjaha, G. Qilerxhiu. Sistemi i shpejtë, Apolonia, 2002; 4 (7): 65-72.

K. Shala, D. Sokoli, T. Pustina. Ndikimi i faktorëve psikologjik në procesin e adaptimit të pacientëve me proteza totale dentare. Simpoziumi i Dytë ndërkombëtar shkencor ”Stomatologjia Sot”, 24-26 May, 2002, Strugë.

A. Islami.  Rehabilitimi protetik i defekteve postoperative dhe posttraumatike të indeve të sistemit dhëmbë-nofull-fytyrë. Strugë, 24-26 Maj, 2002.

Ajeti N, Hoxha V, Ukmata V.  Obturimi i kanalit me mjete antimikrobike. Simpoziumi i parë ndërkombëtar ”Stomatologjia sot”, 26-28 Maj,  2002, Tetovë.

V. Hoxha, F. Koçani. Metodat bashkëkohore t? instrumentimit t? kanalit t? rr?nj?s. Simpoziumi i Dytë ndërkombëtar shkencor ”Stomatologjia Sot”, 24-26 May, 2002, Strugë.

Begzati  A, Raka  A, Dula D. Trajtimi i molarit të parë të përhershëm në klinikën e pedodoncisë në periudhën 1990 dhe 1999. Apolonia, viti 3, nr.6, 2001.

B. Kamberi,  V. Hoxha,  A. Raka. Ndryshimet histopatologjike të regjionit periapikal pas aplikimit të Azitromicinës+AD3 pika, Apolonia, Maj, 2001, 7-13.

Shala K, Staka G, Bicaj T, Zeqiri B. Planifikimi i punimit të
protezave totale – ekzaminimi radiologjik. Apolonia, 3:6, 35-40, 2001.

Shala K, Staka G, Bicaj T, Zeqiri B. Planifikimi i punimit të protezave totale – ekzaminimi radiologjik. Apolonia, 3:6, 35-40, 2001.

G. Qilerxhiu, B. Lupçi, Q. Jaka, H. Mehmeti, B. Zeqiri, M. Demjaha:. Transpozicioni i dhëmbëve të përhershëm. Apolonia, 2001; 3 (5): 29-34.

K. Shala, B. Zeqiri. Parafunskionet dhe disfunksionet orale, trajtimi i tyre. Apolonia, 2001; 3(5): 69-75.

B. Zeqiri, A. Devolli, O. Sejfija. Karakteristikat akustike te pacientët me çarje të qiellzës. Apolonia, 2001; 3 (6): 7-14.

Sejdini M. Caktimi i zhvillimit dental të molarëve të parë dhe të dytë të përhershëm te personat er moshës shkollore me ndihmën e ortopantomogramit. Apolonia, Nr.3, V.II, 2000, Tetovë.

Raka  A. Ndikimi i moshës së nënës dhe kohëzgjatja së thithjes gji në incidencën e Hipolazioneve të smaltit.  Simpoziomi ndërkombëtar i stomatologëve në Tetovë, 2000.

Begzati  A, Raka  A. Profilaksa psikologjike në Pedodonci. Apolonia, viti 2, nr.4, 2000.

Sejfija O, Prekazi  M, Bajrami  Z. Karakteristikat e infeksioneve dentogjene dhe shërimi i tyre. Simpoziumi Shkencorë Ndërkombëtarë “Stomatologjia Sot”, Tetovë,  Maj, 26-28, 2000.

F. Perjuci, O. Sejfija, R.  Ademi, A. Gashi. Rezultatet e egzaminimit  mikrobiologjik nga xhepi perikoronar. Apolonia, Viti II. Nr.4. Nëntor, 2000, faqe 59-63.

R. Ademi, O. Sejfija, F. Perjuci, A. Gashi. Llojet dhe karakteristikat e patologjive në materialin tonë.  Apolonia, Viti III. Nr.5. Maj, 2001, faqe 57-68.

B. Zeqiri. Objective evaluation of malocclusion in needs of orthodontic treatment. Maked Stomatol Pregled 2000; 24 (1-4): 37-43.

H. Mehmeti, B. Lupçi, Q. Jaka, B. Zeqiri, G. Qilerxhiu, M. Demjaha. Roli i aplikimit lokal PGE-2 në postimin ortodontik të dhëmbit. Apolonia, 2000; 2(4): 1-7.

M. Demjaha, B. Lupçi, Q. Jaka, H. Mehmeti, B. Zeqiri, G. Qilerxhiu. Hulumtimi epidemiologjik i ankilozës së dhëmbit. Apolonia, 2000; 2(4): 23-28.

G. Qilerxhiu, B. Lupçi, Q. Jaka, H. Mehmeti, B. Zeqiri, M. Demjaha. Transpozicioni dhëmbëve (Tooth transposition). Simpoziumi Ndërkombëtar “Stomatologjia Sot” Tetovë, Qershor, 25-27, 2000.

H. Mehmeti, B. Lupçi, Q. Jaka, B. Zeqiri, G. Qilerxhiu, M. Demjaha. Roli i aplikimit lokal i PGE-2 në spostimin ortodontik të dhëmbit. Simpoziumi Ndërkombëtar “Stomatologjia Sot”,  Tetovë, Qershor, 25-27, 2000.

M. Demjaha, B. Lupçi, Q. Jaka, H. Mehmeti, B. Zeqiri, G. Qilerxhiu. Hulumtimi epidemiologjik i ankilozës dhëmbit. Simpoziumi Ndërkombëtar “Stomatologjia Sot”, Tetovë, Qershor, 25-27, 2000.