« Kthehu

Magjistraturat

Beqir Lupçi. Ndikimi i faktorëve gjenetik në zhvilimin e sistemit orofacial. Beograd, 1974.

Rifat Ymeri. Dëmtimet aksidentale të parodonciumit. Beograd, 1976.

Skender Karahoda. Ndryshimet patologjike te bartësit të protezave dentare. Beogard, 1976.

Nehat Kiseri. Hulumitmet epidemiologjike të sëmundjeve parodntale te fëmijët shkollor. Beograd, 1977.

Qamile Jaka. Denduria e anomalive ortodontike te fëmijët e moshës shkollore në Kosovë. Beograd, 1981.

Veton Hoxha. Hulumtimet mbi ndikimin e frakcioneve të ZOOK në pulpën e dhëmbit të njeriut. Beograd, 1982.

Qsman Sejfija.  Sasia dhe lloji i mjeteve materiale mjekësore të nevojshme për shërimin definitiv të lëndimeve të regjionit maksillofacial në luftë. Beogard, 1982.

Adil Raka. Studimet epidemiologjike të kariesit te fëmijët me kulturë dhe traditë të ndryshme në të ushqyerit. Zagreb, 1982.

Skender Shahini. Mbrojtja ne pulpës nga ndikimet klinike prej materialit estetik. Sarajevë, 1984.

Hasan Mehmeti. Çrregullimet në vargun e dhëmbëve pas humbjes së molarëve të parë të përhershëm gjatë zhvillimit. Sarajevë, 1985. 

Fatmire Shllaku. Mbrojtja e stomatologut prej infeksioneve në kushtet bashkëkohore. Sarajevë, 1987.

Lirije Galani. Ndikimi i kohëzgjatjes së ekspozimit ndaj zhurmës dhe pozitës jofiziologjike të trupitr gjatë punës në prevalencën e dëmtimeve  të dëgjimit dhe  shtyllës kurrizore. Sarajevë, 1987.

Ferit Koçani. Vlerësimi me SEM i përpunimit me dorë, sonik, ultrasonik dhe irigimi i kanalit të rrënjës. Prishtinë, 1989.

Metush Disha. Veprimi i disa faktorëve lokalë në parodoncium te popullata e KSA të Kosovës. Prishtinë, 1989.

Dije Kastrati. Analiza e fëmijëve me  trauma të dhëmbëve duke aplikuar modelin:”mjeti-nikoqiri –mjedisi. Zagreb, 1990.

Fatmir Dragidella. Epidemiologjia e çrregullimeve biomekanike dhe ndikimi i tyre në parodoncium. Prishtinë, 1994.

Feriale Perjuci. Evaluimi klinik dhe epidemiologjik i perikoronitit. Prishtinë, 1995.

Bejtulla Zeqiri. Vlerësimi objektiv i malokluzioneve në kërkesën e trajtimit ortodontik. Shkup, 1999.

Blerim Kamberi.
Tretmani i dhëmbëve me ndryshime periapikale në një seancë. Prishtinë, 2000.

Milaim Sejdini. Analiza e rritjes dhe zhvillimit të dhëmbëve permanent. Prishtinë, 2000.

Kujtim Shala. Ndryshimet morfologjike në strukturat orale dhe në punimet protetikore si pasojë e veprimit të parafunksioneve. Prishtinë, 2001.

Resmije Ademi. Edema pas intervenimeve kirurgjiko-orale. Prishtinë, 2002.

Sami Salihu. Shizat primare dhe sekondare në teritorin e Kosovës. Prishtinë, 2003.

Agim Begzati. Ndikimi i faktorëve plotësues etiologjikë në prevalencën e kariesit cirkular te dhëmbët e qumështit. Prishtinë, 2003.

Violeta Ukmata- Vula. Statusi imunologjik në dhëmbët me ndryshime periapikale. Prishtinë, 2002.

Gloria Staka. Parametrat antropometrikë të kokës dhe të fytyrës si indikatorë në caktimin e madhësisë së dhëmbëve frontalë të sipërm për protezë totale. Prishtinë, 2004.

Ali Gashi. Përcaktimi i llojit të terapisë tek kaninët e impaktuar maksillar. Prishtinë, 2004.

Florije Asllani-Hoxha. Vlerësimi i përshtatshmërisë së formës dhe pozitës së dhëmbit retinues për realizimin e retencionit me kroshe të derdhura. Prishtinë, 2005.

Xhevdet Aliu. Përcaktimi i mikrodepërtueshmërisë te materialet për mbushje definitive. Prishtinë, 2005.

Teuta Bicaj. Krahasimi i numrit dhe lokalizimit të pikave kontaktuese okluzale ndërmjet dhëmbëve natyral dhe atyre artificial te punimet protetike. Prishtinë, 2005.

Genc Qilerxhiu. Transpozicioni i dhëmbëve te fëmijët e moshës shkollore. Prishtinë, 2006.   

Migjen Demjaha. Incidenca dhe etiologjia e ankilozës së dhëmbëve. Prishtinë, 2006.

Merita Gorani – Kuçi. Ndryshimet dimensionale të protezës së akrilatit në varësi nga mënyra e polimerizimit. Prishtinë, 2007.

Kastriot Meqa. Raporti i sëmundjeve parodontale me lindjen premature dhe me peshë më të vogël. Prishtinë, 2007.

Zana Sllamniku-Dalipi. Raporti i sëmundejve parodontale dhe sëmundjes ishemike të zemrës. Prishtinë, 2007.

Mërgime Prekazi - Loxha. Karakteristikat e frakturave të regjionit maksillofacial në Kosovë. Prishtinë, 2007.

Zana Agani. Krahasimi i efikasitetit të veprimit të anestesionit lokal lidokainë ndaj artikainës përmes përcaktimit të nivelit të kortizolit në gjak. Prishtinë, 2007.

Teuta Pustina-Krasniqi. Mënyra e caktimit të ngjyrës së punimeve protetike fikse nga metal-porcelani. Prishtinë, 2007.

Nexhmije Ajeti. Demineralizimi i dentinës së rrënjës me etilen-diamin tetraacetat dhe acid citrik me Ph dhe  koncentrime të ndryshme. Prishtinë, 2007.

Ganimete Deda. Evaluimi i ndryshimeve klinike dhe mikrobiologjike te pacientët bartës të protezave mobile. Prishtinë, 2008.

Miranda Stavileci. Vlerësimi i mikrodepërtueshmërisë së pështymës te mbushjet e kanalit me mineral trioksid agregat. Prishtinë, 2009.

Teuta Ademaj. Veçoritë epidemiologjike të infeksioneve dentogjene kronike te fëmijët e rajonit të Prishtinës. Prishtinë, 2009.

Shefqet Mrasori. Përcaktimi i gjatësisë së kanalit të rrënjës me apeks lokator në kushte in vivo dhe in vitro. Prishtinë, 2009.