« Kthehu

Doktoraturat

Beqir Lupçi. Ndikimi i trashëgimisë dhe ambientit në shfaqjen e hipodoncionit. Beograd, 1971.

Skender Karahoda. Studimet komparative të vlerës së rezultateve klinike dhe laboratorike te pacientët me protezë totale. Prishtinë, 1980.

Nehat Kiseri. Konstituentët kimik të mbushjeve amalgamike në mostrat jashtë kavitetit. Sarajevë, 1980.

Rifat Ymeri. Dëmtimet e indeve orale në saturinizëm. Beograd, 1981.

Reis Rexhepi. Fluoridet dhe kariesi i dhëmbëve te fëmijët e KSA të Kosovës. Beograd, 1981.

Veton Hoxha. Komponentet proteinike të kompleksit të strukturave të forta të dhëmbëve kariotik. Sarajevë, 1984.

Jashar Dula. Karakteristikat e lëndimeve të regjionit maksillofacial të fituara nga kafshët shtëpiake. Prishtinë, 1984

Osman Sejfija. Shërimi i subluksacioneve të NTM me rrymë me frekuenca të mesme. Prishtinë, 1986.

Qamile Jaka. Ndikimi i faktorëve trashëgimorë dhe jo trashëgimorë në disa karakteristika të aparatit përtypës nga aspekti ortodontik. Prishtinë, 1986.

Adil Raka. Ndikimi radhës së lindjes së fëmijëve në gjendjen e shëndetit oral. Prishtinë, 1988.

Ymer Dugagjini. Kontribute në hulumtimin e problematikës së shalës së lirë distale të protezës së poshtme parciale dentare. Prishtinë, 1988.

Agim Islami. Ekzaminimi i raportit ndërmjet formës së kurorës artificiale dhe gjendjes së parodonciumit të dhëmbit bartës. Prishtinë, 1990.

Hasan Mehmeti. Efekti i veprimit të prostaglandinës E-2 në spostimin ortodontik të dhëmbit. Prishtinë, 1995.

Bejtulla Zeqiri. Ndikimi i trashëgimisë dhe ambientit në zhvillimin e sistemit kraniofacial. Prishtinë, 2004.

Fatmir Dragidella. Trajtimi i sëmundjeve të indeve të buta të kavitetit oral me laser të intensitetit të ulët. Prishtinë, 2004.

Ferit Koçani. Vlerësimi me scanning electron microscope i smear layer zonës pas irigimit dhe obturimit të kanalit të rrënjës. Prishtinë, 2004

Kujtim Shala. Adaptimi funksional në proteza totale dentare. Prishtinë, 2005.

Blerim Kamberi. Identifikimi i metaleve të rënda në strukturat e forta të dhëmbit. Prishtinë, 2005.

Metush Disha. Gjendja e shëndetit oral në regjionin e Pejës. Prishtinë, 2007.

Milaim Sejdini. Veçoritë dhe ndikimi i komponentëve të pështymës te fëmijët e moshës shkollore me shkallë të ndryshme të kariesit te dhëmbët permanent. Prishtinë, 2007.

Agim Begzati. Identifikimi i mikroorganizmave kariogjen te fëmijët me intensitetit të ndryshëm të kariesit. Prishtinë, 2008.

Gloria Staka. Analiza biometrike e variablave kraniofaciale dhe dentare. Prishtinë, 2008.

Feriale Perjuci. Përcaktimi i mikrodepërtueshmërisë së ngjyrës pas instrumentimit endodontik dhe mbushjes retrograde të kanalit të rrënjës së dhëmbit. Prishtinë, 2010.

Resmije Abdyli.  Analiza klinike, mikrobiologjike dhe histopatologjike e lezioneve periapikale recidivante pas apikotomisë. Prishtinë, 2011.

Teuta Pustina-Krasniqi. Analiza spektofotometrike e ngjyrës së dhëmbëve frontal të maksillës dhe ndryshimi i ngjyrave në raport me gjininë dhe moshën. Shkup, 2012.

Zana Agani. Determination of cortisol level during tooth extraction in normotensive, hipertensive and diabetic patients. Shkup, 2012.

Violeta Vula. Vlerësimi i vetive obturuese të materialeve për mbushje të pjesës apikale të kanalit të rrënjës së dhëmbit. Prishtinë, 2012.

Zana Sllamniku-Dalipi. Ndikimi i terapisë parodontale te pacientët me vlera të rritura të proteinës C reaktive dhe citokineve inflamatore. Prishtinë 2013.

Astrit Kuçi. Vlerësim konfokal i penetrimit të pastës bioqeramike (MTA FILLAPEX) në tubujt dentinarë në kanalet e preparuara me limat me vetpërshtatje (SAF SYSTEM). Tiranë, 2013.

Shefqet Mrasori. Matja e gjatësisë së kanalit të rrënjës së dhëmbit me tre apeks lokator të ndryshëm në kushte in vitro. Tiranë, 2013.

Ali Gashi. Shërimi i plagës kockore pas intervenimit kirurgjik oral (apikotomisë) me kockë artificiale Bio-oss. Tiranë, 2013

Xhevdet Aliu. Efekti antimikrobial fotodinamik i Helbo lazerit ndaj Enterococcus faecalis dhe Candida albicans ex vivo. Tiranë, Shkurt 2014.

Nexhmije Ajeti. Efekti antibakterial i ozonit në gjendje të gaztë dhe Nd:YAG laserit. Studim in vivo. - Universiteti "Kiril i Metodij" në Shkup, Maqedoni, Mars 2014.

Albena Reshitaj. Prevalenca, karakteristikat e hipodontisë dhe lidhshmëria me anomalitë e ndryshme dentare, te fëmijët e grupmoshës 12-16 vjeç në Kosovë - Tiranë, Prill 2014.

Mërgime Prekazi-Loxha. Disekcioni selektiv i qafës i domosdoshëm apo jo te karcinomat planocelulare të buzës së poshtme T1 dhe T2, Prishtinë, Maj 2014.

Donika Bajrami. Vlerësimi i efikasitetit antimikrobik dhe citotoksik te irriguesve dhe barërave te ndryshme endodontike. Prishtinë, Korrik 2014.

Miranda Stavileci-Veliu. Analiza tredimensionale e morfologjisë së dhëmbit me mikrotomografi të kompjuterizuar para dhe pas përpunimit të kanalit të rrënjës. Prishtinë, Korrik 2014.

Teuta Bicaj. Analiza e okluzionit të dhëmbëve natyralë me ndihmën e sistemit elektronik T - skan III. Prishtinë, Shtator 2014.

Teuta Kutllovci. Epidemiological, clinical, bacterial and histopathological profile of odontogenic infections at children in primary and permanent teeth. Shkup, Shtator 2015

Aida Namani-Rexhepi. Identifikimi dhe amoxicilin rezistenca e streptokokeve të pllakës dentare te fëmijët me Vese të Lindura të Zemrës. Tiranë, Nëntor 2015

Linda Dula. Ndikimi i llojit të retencionit të protezave parciale të skeletuara në dhëmbët retinues dhe efikasiteti i përtypjes. Prishtinë, Qershor 2016

Kastriot Meqa. Terapia fotodinamike në trajtimin e sëmundjeve parodontale. Prishtinë, Mars 2017.

Jehona Ahmedi. Krahasimi i ozonit gazor dhe klorheksidinës në parandalimin e alveolitit. Prishtinë, Qershor 2017.

Visar Bunjaku. Effect of non-surgical treatment without and with low-intensity laser therapy in patients with Diabetes mellitus type 2. Shkup, Shkurt 2018

Fehim Haliti. Hulumtimi i lidhshmërisë së traumave dentale me anksiozitet dhe agresivitet te fëmijët me dhëmbë të përhershëm. Prishtinë, Mars 2018.

Zana Lila-KrasniqiThe effect of the quality of artificial occlusion on the development of Temporomandibular disorder using the T-scan analysis. Shkup, Nëntor 2018.

Agime Dragidella. Antimicrobial efficacy of Er:YAG laser in endodontic treatment of infected root canals (ex vivo). Shkup, Janar 2019.

Lulëjeta Ferizi-Shabani. Identifikimi i bakterieve kariogjene në pështymë te fëmijët me Diabet Mellitus Tip 1 në relacion me kontrollin metabolik të nivelit të hemoglobinës së glukozuar. Prishtinë, Mars 2019.