« Kthehu

Klinika e Kirurgjisë Orale

Veprimtaria e Klinikës


Në klinikën e Kirurgjisë Orale kryhen të gjitha intervenimet kirurgjike të kavitetit oral duke filluar nga nxjerrja e dhëmbëve e deri te intervenimet kirurgjikale që i takojnë kirurgjisë paraprotetikore. Klinika ka pjesën hapësinore ambulantore ku kryhen ekzaminimet konziliare, ekstraksionet e dhëmbëve si dhe rastet më të komplikuara te pacientave që udhëzohen nga terreni apo nga shërbimi primar e sekondar shëndetësorë, si dhe pjesën operative e pajisur me mjete bashkohore për realizimin e intervenimeve të lartëpërmendura kirurgjike.

Veprimtaria klinike dhe shkencore në këtë klinikë realizohet nga pesë specialistë të Kirurgjisë orale me tituj të ndryshëm shkencorë, në bashkëpunim me kuadrin ndihmës i cili përbën shtatë infermiere.

Në klinikë ushtrohet edhe mësimi praktik dhe teorik për studentët në nivel universitar dhe atë pasuniversitar specialistik në kohëzgjatje prej 3 vitesh. 


Personeli i Klinikës

Ali Gashi
Dr. sci.
 
UD. Shef i Klinikës - Specialist i Kirurgjisë Orale
+381 38 500 600 22 14
Resmije Ademi-Abdyli
Prof. Asoc. Dr.
 
Mësimdhënëse- Specialiste e Kirurgjisë Orale
+381 38 500 600 22 14
Zana Agani
Prof. Ass. Dr.
 
Mësimdhënëse - Specialiste e Kirurgjisë Orale
+381 38 500 600 22 14
Jehona Ahmedi
Prof. Ass. Dr.
 
Mësimdhënëse - Specialiste e Kirurgjisë Orale
+381 38 500 600 22 14
Arben Murtezani
Dr.
 
Specialist i Kirurgjisë Orale
Blerim Zogaj
Dr.
 
Specialist i Kirurgjisë Orale
Lavdie Leci-Morina
Dr.
 
Specialiste e Kirurgjisë Orale
Kadrije Reqica
Infermiere
 
Motra kryesore e Klinikës
+381 38 500 600 22 14